W dniu 17 stycznia 2018 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów, które mają ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym ASF

Specustawa zmienia następujące ustawy:

  • o ochronie granicy państwowej oraz o gospodarce nieruchomościami – w zakresie umożliwienia budowy ogrodzenia na granicy;
  • Prawo łowieckie – w zakresie zmian rocznego planu łowieckiego, dzierżawy obwodów łowieckich;
  • o Inspekcji Weterynaryjnej – w zakresie: umożliwienia wyznaczania lekarzy weterynarii zatrudnionych w innych powiatowych inspektoratach weterynarii, w tym do przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, tworzenia zespołów ds. dochodzeń epizootycznych, uchylenia delegacji dla MRiRW do wydawania rozporządzeń określających rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków wydzielonych w budżetach województw, ponoszonych przez inspektoraty weterynarii na wykonywanie określonych zadań;
  • ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – w zakresie: nakazów i zakazów dotyczących dzikich zwierząt, ich karmienia i odławiania, poszukiwana padłych zwierząt, postępowania ze zwłokami zwierząt, transportu zwierząt i zwłok zwierzęcych, określonego postepowania z odłowionymi zwierzętami, zwolnienia od pracy myśliwego w czasie polowania oraz wymiar tego zwolnienia, zmiany wysokości ryczałtu przysługującego myśliwemu i kołu łowieckiemu za odstrzał sanitarny, możliwości uchylenia zakazu utrzymywania zwierząt wydanego na podstawie art. 48b ustawy, a także w zakresie kar, w tym kar pieniężnych.