Procedura pobierania i przesyłania próbek do badań wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przekazuje w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak GIWz.432.221.2020 z dnia 26 maja 2020r. w sprawie procedury pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt gospodarskich, kotowatych oraz u psów towarzyszących. Próbki do badań laboratoryjnych należy kierować bezpośrednio do Zakładu Wirusologii Powiatowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Wykaz kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików – powiat grójecki

Grójec 1 05-600 Grójec, Mirowice, ul. Brzozowa 11 51.905814                                          20.934312
2 05-600 Grójec Wola Worowska 74B 51.885477                            20.848222
3 05-600 Grójec, Grudzkowola 13 51.842073                               20.840360
4 05-660 Warka, ul. Wichradzka 7 51.783962                                 21.174120
5 05-600 Grójec, Falęcin 12A 51.847012                        20.987901
6 05-610 Goszczyn, Bądków 50 51.738967                              20.821899
7 05-652 Pniewy, Wilczoruda 4 A 51.886981                                               20.675308
8    05-640 Mogielnica                Kozietuły 64 51.750435                      20.763470
9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 32 51.618220                       20.568609
10    05-640 Mogielnica                Kozietuły 64 51.750435                      20.763470
11 26-420 Nowe Miasto nad  Pilicą, Waliska 12 51.5880179,                20.6141316
Grójec 1 05-652 Pniewy                 Jeziora 54 51.887536                        20.758997
2    05-640 Mogielnica                Kozietuły 64 51.750435                      20.763470
3  05-610 Goszczyn                     ul. Piekarska 35 B 51.731632               20.867180
4 05-620 Błędów                    Dąbrówka Stara 33 A 51.772691                                       20.704308
5 05-604 Jasieniec             Rytomoczydła 14 51.815042                                                        21.056504
6 05-604 Jasieniec             Rytomoczydła 14 51.815042                                                       21.056504
7 05-604 Jasieniec             Rytomoczydła 14 51.815042                                                       21.056504
8 05-650 Chynów                  Chynów ul. Szkolna 18 51.8916853                                                  21.0165924
9 05-650 Chynów                       Chynów ul. Złota 3 51.907770                                                   21.076484
10 05-600 Grójec               Mirowice  ul. Brzozowa 11 51.905814                                          20.934312
11 05-652 Pniewy           Wilczoruda 4 A 51.886981                                               20.675308
12 05-600 Grójec                            Wola Worowska 74 B 51.885477                            20.848222
13 05-652 Pniewy            Michrów 39 51.953482           20.804969
14 05-652 Pniewy            Michrów 39 51.953482           20.804970
15 05-660 Warka              Podgórzyce 38 51.877856          21.243397
16  05-620 Błędów                           Lipie 95 51.829716          20.704332
17 05-650 Chynów                    Wola Pieczyska nr ew.dz. 198/3 51.921627                                      21.059537
18 26-420 Nowe Miasto  nad Pilicą, Waliska 12 51.5880179,                20.6141316
19 05-600 Grójec, Odrzywołek nr działki 260/9 51.8454866,                   20.8342145
20 05- 622  Belsk Duzy, Wilczy Targ 17 51.7918312,               20.9055043
21 Nowe Miasto nad Pilicą działka nr 2211, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 51.624204,                   20.565792
22 05-610 Goszczyn, Bądków 50 51.738967                              20.821899

GRYPA PTAKÓW – AI

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl .

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii .
Więcej o grypie ptaków, w tym o jej objawach, można przeczytać tutaj .

Więcej  o obowiązkach posiadacza zwierząt, działaniach IW, regulacjach dotyczących zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa można przeczytać tutaj .

PILNE! Zmiana Stref – DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Szanowni Państwo,

 

W dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku.

STREFA CZERWONA: JASIENIEC, WARKA, GRÓJEC, GOSZCZYN, BELSK DUŻY, CHYNÓW, PNIEWY, NOWE MIASTO NAD PILICĄ, MOGIELNICA

STREFA ŻÓŁTA: BŁĘDÓW


link do decyzji:

CELEX_32019D2169_PL_TXT(1)

Ogłoszenie PLW w Grójcu w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu grójeckiego na rok 2020. Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania w załączeniu.

skan LW ogłoszenie

Załączniki

Badanie kleszcza w PIWet-PIB w Puławach

Kleszcz do badania musi być w całości.

Kleszcza należy umieścić na zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnym pojemniku lub woreczku, przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce.

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

z dopiskiem próbka do badań

Do próbki dołączyć wypełniony formularz (Umowa na wykonanie badań – świadczenie jednokrotne – Puławy) dostępny na stronie www.piwet.pulawy.pl w zakładce Dla Was->Badania Usługowe->Umowy na badania. W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie a także rodzaj badania.

Dostępne są 4 rodzaje badań:

1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) – cena 180 zł

2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) – cena 150 zł

3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) + kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV) – cena 248 zł

4. Badanie kleszcza panel infekcji odkleszczowych:

 • boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato),
 • kleszczowego zapalenia opon mózgowych (wirus TBEV),
 • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris),
 • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum)

cena 330 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności lub potwierdzenie przelewu).