ASF – wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefa niebieska)

Afrykański Pomór Świń

 Wykaz zakładów wyznaczonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)

– Zakład Mięsny Stanisław Grzeszczak, WNI 14033801, Stary Pilczyn 81, 08-450 Łaskarzew,
– P.P.H.U. PUBLIMA Sp.j. Lichota & Lichota, WNI 14090201, 27-300 Lipsko ul. Spacerowa 45 B,
– Skup Żywca i Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, WNI 14170213, 05-340 Kołbiel, Lubice 63,
– „Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o. o.”, WNI 14260201, Mościbrody 53, 08-112 Mościbrody,
– „Zakład Mięsny RZEŹNIK S. J. Henry Wysocki, Wojciech Wysocki”, WNI 14260203, 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 19,
– „Zakład Mięsny WIJAR Wiesława Mazur”, WNI 14263803, Graniczna 4, 08-119 Chodów,
– Zakłady Mięsne „ŚWIDERSCY” Kazimierz Świderski, WNI 14290202, 08-330 Kosów Lacki, ul. Wiejska 7,
– Z.M. „ZAKRZEWSCY” Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski Sp. J., WNI 14293801, 08-330 Kosów Lacki, ul. Radosna 6.

Komunikat GLW w sprawie ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstwa

W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje  o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72h. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

W przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej.

ROZPORZĄDZENIE Nr 26 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 26
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650), art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. poz. 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7800) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowościach: Lechanice oraz Zastruże, gmina Warka, powiat grójecki, ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół, obejmujący:
1) w powiecie białobrzeskim w gminie Stromiec miejscowości: Biała Góra, Boska Wola, Boże, Budy Boskowolskie, Krzemień;
2) w powiecie grójeckim:
a) w gminie Warka miejscowości: Bończa, Branków, Brzezinki, Budy Michałowskie, Budy Opożdżewskie, Dobra Wola, Grzegorzewice, Gucin, Kazimierków, Lechanice, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów-Parcele, Nowe Biskupice, Opożdżew, Palczew, Palczew-Parcela, Stare Biskupice, m. Warka na zachód od linii kolejowej nr 8, Wichradz, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże,
b) w gminie Jasieniec miejscowość Marynin;
3) w powiecie kozienickim w gminie Grabów nad Pilicą miejscowości: Czerwonka, Kępa Niemojewska.”.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Grójcu, Białobrzegach i Kozienicach, Burmistrzowi Miasta i Gminy Warka, Wójtom Gmin: Grabów nad Pilicą, Jasieniec i Stromiec, urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii oraz właściwym zarządcom dróg.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi z życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
                                                                                                                                                                                                        Wojewoda Mazowiecki:
                                                                                                                                                                                                         Zdzisław Sipiera

zmieniające Rozporządzenie Wojewody