Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego

Cel:

Ujednolicenie zasad nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad znakowaniem dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego oraz dzików pozyskanych
na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym

 

Zakres stosowania:

Wytyczne stosuje się w przypadku wszystkich dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego nakazanego w drodze rozporządzeń przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów

oraz

wszystkich dzików odstrzelonych na obszarach wymienionych w cz. III, cz. II i cz. I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE.

Zasady stosowania:

 1. Powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla jednostek terytorialnych wymienionych w cz. III, cz. II i cz. I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE oraz powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla obszarów, na których został nakazany odstrzał sanitarny, zaopatrują się
  w odpowiednią liczbę znaków do znakowania tusz odstrzelonych dzików.
 2. Dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczania tuszy,
 3. Znak zawiera niepowtarzalny numer składający się z:
 • kodu województwa,
 • kodu powiatu,
 • kolejnego numeru indywidualnego,

 

 1. Znaki przeznaczone do oznaczania tusz odstrzelonych dzików wykonane są
  w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie;
 2. Wyłącznym dysponentem znaków w danym powiecie jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, który wydaje nieodpłatnie znaki dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckim w liczbie gwarantującej oznakowanie tusz pozyskanych dzików;
 3. Znakowanie tuszy odstrzelonego dzika odbywa się w łowisku niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej;
 4.  Zakładany znak musi mieć numer właściwy dla miejsca dokonania odstrzału dzika (właściwy kod terytorialny województwa i powiatu);
 5. Po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy
  i numeru na znaku;
 6. Numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany we wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych (jeśli dotyczy) lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny, jeżeli dzik został przeznaczony do utylizacji;
 7.  W przypadku zagubienia znaku, obowiązkiem myśliwego jest zgłoszenie tego faktu zarządcy/dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zarządca/dzierżawca obwodu łowieckiego informuje o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który wydał znak.
 8.  Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed powiatowym lekarzem weterynarii z wykonanego odstrzału sanitarnego lub
  z odstrzału dzików w obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami
  i ochronnym, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego odstrzelonego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia;
 9.  Weryfikacja prawidłowości oznakowania prowadzona jest przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który może jej dokonywać doraźnie np.  
  w trakcie oględzin tusz dzików w chłodni oraz w trakcie odbierania próbek
  z chłodni oraz w czasie kontroli chłodni.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

22 marca br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L79 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich  Link do decyzji: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0478&from=PL

Mapa obrazująca nowe obszary jest w tej chwili zmieniana przez naszych informatyków i myślę, że do końca dnia będzie dostępna pod tym linkiem
https://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

1) strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) – gmina Chynów;

2) stefa zółta (obszar ochronny) – gmina Grójec, Jasieniec, Warka, Pniewy.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE):

CELEX_32018D0478_PL_TXT

Oferta pracy w PIW w Grójcu – Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

ogłoszenie:

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/grojec/inspektor-weterynaryjny,22751