Archiwum autora: piwgrojec

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRÓJCU

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2       oraz wprowadzonymi żółtą i czerwoną strefą zagrożenia na terytorium kraju,              Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu zdecydował o ograniczeniu dostępu                       do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grójcu dla interesantów                        od 22 października 2020 roku. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu, informuje, że:

Inspektorat Weterynarii pracuje w niepełnej obsadzie i realizuje tylko najpilniejsze                          sprawy urzędowe.

W sprawach bieżących, pilnych, niecierpiących zwłoki, w przypadkach losowych             prosimy o:

 • kontakt telefoniczny pod numerem tel. 48 664 23 94;
 • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu e-administracji (ePUAP),            za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub wrzucanie ich do specjalnej urny                         dostępnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (ul. Mogielnicka 67);
 • w sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane                  tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne;
 • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zachęcamy do śledzenia wiarygodnych informacji, przede wszystkim komunikatów,                     publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego i służb im podległych.

Wzory wniosków dostępne pod adresem: http://www.piw-grojec.pl/do-pobrania/

COVID-19

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu przekazuje w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii znak GIWbż.501.12.3.2020.8 z dnia 18 września 2020 roku dotyczących wskazania dostępnych w internecie do materiałów do pobrania w zakresie  aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego COVID-19 w Polsce oraz wytycznych dla przedsiębiorstw sektora spożywczego wraz z dodatkowym komentarzem odwołującym się do polskich przepisów.

GIWbż.501.12.3.2020.8

 

Wykaz kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików – powiat grójecki

Lp. Lokalizacja chłodni – adres Lokalizacja chłodni – współrzędne GPS – podane w systemie dziesiętnym
1 05-620 Błędów, Lipie 95 51.829716          20.704332
2 05-622  Belsk Duzy, Wilczy Targ 17 51.7918312,               20.9055043
3 05-600 Grójec Wola Worowska 74B 51.885477                            20.848222
4 05-600 Grójec, Falęcin 12A 51.847012                        20.987901
5 05-600 Grójec, Grudzkowola 13 51.842073                               20.840360
6 05-600 Grójec, Mirowice  ul. Brzozowa 11 51.905814                     20.934312
7 05-600 Grójec, Odrzywołek nr działki 260/9 51.8454866,                   20.8342145
8 05-600 Grójec, Wola Worowska 74 B 51.885477                            20.848222
9 05-604 Jasieniec, Rytomoczydła 14 51.815042                             21.056504
10 05-610 Goszczyn, Bądków 50 51.738967                              20.821899
11 05-610 Goszczyn, ul. Piekarska 35 B 51.731632               20.867180
12 05-620 Błędów, Dąbrówka Stara 33 A 51.772691                           20.704308
13 05-640 Mogielnica, Kozietuły 64 51.750435                      20.763470
14 05-650 Chynów, Wola Pieczyska nr ew.dz. 198/3 51.5880179,                20.6141316
15 05-652 Pniewy, Jeziora 54 51.887536                        20.758997
16 05-652 Pniewy, Michrów 39 51.953482           20.804969
17 05-652 Pniewy, Wilczoruda 4 A 51.886981                            20.675308
18 05-660 Warka, Podgórzyce 38 51.877856          21.243397
19 05-660 Warka, ul. Wichradzka 7 51.783962                                 21.174120
20 26-420 Nowe Miasto  nad Pilicą, Waliska 12 51.5880179,                20.6141316
21 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą działka nr 2211 51.624204,                   20.565792
22 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 32 51.618220                       20.568609

GRYPA PTAKÓW – AI

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl .

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii .
Więcej o grypie ptaków, w tym o jej objawach, można przeczytać tutaj .

Więcej  o obowiązkach posiadacza zwierząt, działaniach IW, regulacjach dotyczących zapomogi i odszkodowania ze środków budżetu państwa można przeczytać tutaj .

PILNE! Zmiana Stref – DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Szanowni Państwo,

 

W dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku.

STREFA CZERWONA: JASIENIEC, WARKA, GRÓJEC, GOSZCZYN, BELSK DUŻY, CHYNÓW, PNIEWY, NOWE MIASTO NAD PILICĄ, MOGIELNICA

STREFA ŻÓŁTA: BŁĘDÓW


link do decyzji:

CELEX_32019D2169_PL_TXT(1)

Ogłoszenie PLW w Grójcu w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych do wykonywania niektórych zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu grójeckiego na rok 2020. Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania w załączeniu.

skan LW ogłoszenie

Załączniki

Badanie kleszcza w PIWet-PIB w Puławach

Kleszcz do badania musi być w całości.

Kleszcza należy umieścić na zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnym pojemniku lub woreczku, przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce.

Materiał do badania można dostarczyć osobiście, wysłać kurierem lub pocztą na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Centralny Punkt Przyjęć Próbek
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

z dopiskiem próbka do badań

Do próbki dołączyć wypełniony formularz (Umowa na wykonanie badań – świadczenie jednokrotne – Puławy) dostępny na stronie www.piwet.pulawy.pl w zakładce Dla Was->Badania Usługowe->Umowy na badania. W razie braku dostępu do Internetu, prosimy o dołączenie własnego pisma zawierającego: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej badanie a także rodzaj badania.

Dostępne są 4 rodzaje badań:

1. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) – cena 180 zł

2. Badanie kleszcza w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (wirus TBEV) – cena 150 zł

3. Badanie kleszcza w kierunku boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato) + kleszczowe zapalenie mózgu (wirus TBEV) – cena 248 zł

4. Badanie kleszcza panel infekcji odkleszczowych:

 • boreliozy (Borrelia burgdorferii sensu lato),
 • kleszczowego zapalenia opon mózgowych (wirus TBEV),
 • erlichiozy monocytarnej (Ehrlichia chaffeansis/Ehrlichia muris),
 • anaplazmozy granulocytarnej (Anaplasma phagocytophilum)

cena 330 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto Instytutu: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Puławach 35 2030 0045 111 0000000 531520 lub w kasie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W tytule wpłaty należy podać kierunek badania oraz nazwisko i imię.

Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty przed przekazaniem próbki do badania (wraz z próbką należy dostarczyć potwierdzenie dokonania płatności lub potwierdzenie przelewu).