Archiwum autora: piwgrojec

Komunikat GLW w sprawie ostrożności podczas zbierania runa leśnego w związku z ryzykiem zawleczenia ASF do gospodarstwa

W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje  o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas pozyskiwania runa leśnego w obszarach utworzonych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Dotyczy to obszaru ochronnego (strefa żółta), obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) oraz obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach ww. obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. W innym przypadku minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72h. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

W przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej.

ROZPORZĄDZENIE Nr 26 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego

ROZPORZĄDZENIE Nr 26
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650), art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. poz. 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu białobrzeskiego, grójeckiego i kozienickiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7800) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowościach: Lechanice oraz Zastruże, gmina Warka, powiat grójecki, ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół, obejmujący:
1) w powiecie białobrzeskim w gminie Stromiec miejscowości: Biała Góra, Boska Wola, Boże, Budy Boskowolskie, Krzemień;
2) w powiecie grójeckim:
a) w gminie Warka miejscowości: Bończa, Branków, Brzezinki, Budy Michałowskie, Budy Opożdżewskie, Dobra Wola, Grzegorzewice, Gucin, Kazimierków, Lechanice, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów-Parcele, Nowe Biskupice, Opożdżew, Palczew, Palczew-Parcela, Stare Biskupice, m. Warka na zachód od linii kolejowej nr 8, Wichradz, Wola Palczewska, Wrociszew, Zastruże,
b) w gminie Jasieniec miejscowość Marynin;
3) w powiecie kozienickim w gminie Grabów nad Pilicą miejscowości: Czerwonka, Kępa Niemojewska.”.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Grójcu, Białobrzegach i Kozienicach, Burmistrzowi Miasta i Gminy Warka, Wójtom Gmin: Grabów nad Pilicą, Jasieniec i Stromiec, urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii oraz właściwym zarządcom dróg.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi z życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
                                                                                                                                                                                                        Wojewoda Mazowiecki:
                                                                                                                                                                                                         Zdzisław Sipiera

zmieniające Rozporządzenie Wojewody

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz ramach odstrzału sanitarnego

Cel:

Ujednolicenie zasad nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad znakowaniem dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego oraz dzików pozyskanych
na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym

 

Zakres stosowania:

Wytyczne stosuje się w przypadku wszystkich dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego nakazanego w drodze rozporządzeń przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów

oraz

wszystkich dzików odstrzelonych na obszarach wymienionych w cz. III, cz. II i cz. I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE.

Zasady stosowania:

 1. Powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla jednostek terytorialnych wymienionych w cz. III, cz. II i cz. I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE oraz powiatowi lekarze weterynarii właściwi dla obszarów, na których został nakazany odstrzał sanitarny, zaopatrują się
  w odpowiednią liczbę znaków do znakowania tusz odstrzelonych dzików.
 2. Dla każdego odstrzelonego dzika przewiduje się znak, który ma być wykorzystany do oznaczania tuszy,
 3. Znak zawiera niepowtarzalny numer składający się z:
 • kodu województwa,
 • kodu powiatu,
 • kolejnego numeru indywidualnego,

 

 1. Znaki przeznaczone do oznaczania tusz odstrzelonych dzików wykonane są
  w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie;
 2. Wyłącznym dysponentem znaków w danym powiecie jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, który wydaje nieodpłatnie znaki dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckim w liczbie gwarantującej oznakowanie tusz pozyskanych dzików;
 3. Znakowanie tuszy odstrzelonego dzika odbywa się w łowisku niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, poprzez założenie znaku na prawy staw skokowy oraz nacięcie prawej małżowiny usznej;
 4.  Zakładany znak musi mieć numer właściwy dla miejsca dokonania odstrzału dzika (właściwy kod terytorialny województwa i powiatu);
 5. Po oznakowaniu każdego odstrzelonego dzika obowiązkowe jest jego sfotografowanie w sposób gwarantujący uwidocznienie oznakowania tuszy
  i numeru na znaku;
 6. Numer zawarty na znaku, ma zostać wpisany we wszystkich dokumentach dotyczących odstrzelonego dzika, w tym w dokumentach towarzyszących próbkom przesyłanym do badań laboratoryjnych (jeśli dotyczy) lub potwierdzających jego odbiór przez zakład utylizacyjny, jeżeli dzik został przeznaczony do utylizacji;
 7.  W przypadku zagubienia znaku, obowiązkiem myśliwego jest zgłoszenie tego faktu zarządcy/dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zarządca/dzierżawca obwodu łowieckiego informuje o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który wydał znak.
 8.  Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego rozliczający się przed powiatowym lekarzem weterynarii z wykonanego odstrzału sanitarnego lub
  z odstrzału dzików w obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami
  i ochronnym, dołącza do dokumentacji zdjęcie obrazujące oznakowanie każdego odstrzelonego dzika, będącego przedmiotem rozliczenia;
 9.  Weryfikacja prawidłowości oznakowania prowadzona jest przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który może jej dokonywać doraźnie np.  
  w trakcie oględzin tusz dzików w chłodni oraz w trakcie odbierania próbek
  z chłodni oraz w czasie kontroli chłodni.